DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2001
Referat af DSF årsmøde 2001

Referat af DSF årsmøde 25/2/01 13:00, FKS Hallerne.

Referent: Per Bressendorff.

Mødet indledt 13:25.
Gert Hansen foreslået som dirigent af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede at mødet var korrekt indkaldt efter vedtægterne.

Formandens beretning ved Tim Andersen, se vedlagte.
Spørgsmål: Allan Watkins ønskede at vide om vores kontakt til et folketingsmedlem var fra Enhedslisten. Tim svarede at det var det ikke, selv om det da ville have været rart at have haft dem på vores ide.

Beretning fra ordensudvalget.

På vegne af Ole Bak, som ikke kunne være tilstede, orinterede Tim på hans vegne om at der intet var at berette.

Beretning fra Stævneudvalget.

Gudmund sagde at der ikke havde været den store aktivitet i det forløbne år. Kun Rooster Mountain og Jyske Mesterskaber. Forventede større aktivitet i år.
Udtagelsesreglerne havde været en af de væsentligste aktiviteter. Udtagelse til EM kører helt efter planerne. Da der er flere tilmelding end tildelte slots vil der blive foretaget udtagelsesskydninger. Der er 13 tilmeldte. Vi har bedt om yderligere pladser, men har intet hørt endnu. Udtagelsesmatche forventes at blive Cops Cup og en match på Hanebjerg. Yderligere info forhåbentlig i forbindelse med nyhedsbrev d. 5/3.

Beretning fra Skyde og Våbenudvalget.

Torben havde intet at berette.

Beretning fra Våbenregistreringsudvalg.

Udvalget ikke aktivt pt.

Beretning fra NROI.

Steen berettede at der havde været færre deltagere til licenskurser pga. den usikre skydesituation sidste år. Det første i år tegner til at få rimeligt mange deltagere.
Licenskursets form er nu på plads og passer sammen og bliver nok standarden fremover.
Licensprøven skal tilpasses det nye regelsæt, men vi afventer US versionen af licensprøven.
IROA Assembly i Berry Illinois afholdt i nogenlunde rimelig positiv ånd. Der var en fornuftig behandling af ændringsforslagene til regelsættet, men der var ikke plads til behandlingen af yderligere ændringsforslag. Steen opfordrede til at alle læser det nye regelsæt. Der er mange spidsfindige ændringer, som det vil være godt at have på plads inden man står i en situation hvor man ikke kender de nye regler.
Steen ønsker nye NROI kurser pga. de mange nye ændringer. Der er behov for opdateringer. Afventer RO kursus seminar materiale fra IROA. Det 14. regelsæt skal oversættes. Kristian Eriksen har lovet at hjælpe, men Steen har ikke fået endeligt svar.
IROA medlemmer har oparbejdet mange matchpoints, hvilket indikerer stort aktivitetsniveau på internationalt plan. Det giver gode kontakter. Steen opfordrer til deltagelse i stævne i Ungarn.
Steen leder PEIL (Pan European IPSC league) som skal koordinere repræsentative IPSC level III+ matches, hvor der er bedre cateringforhold, adgangsforhold etc.
Steen berettede at der var grundkursus i pistol undre opsejling. Der skyldes at der kommer flere og flere medlemmer uden grundlæggende skydekundskaber. Dette kan forventes at blive værre i fremtiden. Kurset skal være bestået inden licenskursus så deltagerne har check på deres skydevåben inden de kommer til kursus.

Spørgsmål: NN ønskede at vide hvad der ville ske med DSF fremover såfremt DSF ikke kommer igennem med vores ønsker til justitsministeriet. Tim svarede at det kunne han ikke forestille sig ville ske, idet justitsministeriets nuværende holdning er uholdbar. Han kunne ikke se at de kunne have nogle legitime indvendinger. Spørgeren ønskede endnu engang at vide hvad nu hvis...? Ville man så nedlægge DSF. Tim svarede ”Not in a million years!” Så går vi den politiske vej. Men at vi så selvfølgelig i den mellemliggende periode ville instruere skytterne om forholdene og sikre at disse blev overholdt.
Jack kommenterede at hvis det gik dårligt og vi ikke fik den budgetterede medlemstilgang, ville budgettet ikke holde sammen. Havde bestyrelsen lagt en ”contingency plan”? Tim svarede at det var der ingen grund til. I øvrigt ville vi have en bedre ide om det efter mødet med Justitsministeriet.
Steen kommenterede at det var vigtigt at tro på det her. De kan ikke forbyde at vi eksisterer som skytteorganisation. Banebekendtgørelsen giver stadig gode muligheder for dispensationer. Det er vigtigt at fastholde vores medlemmer. De skal ikke have lov til at kvæle os. Vi er den eneste skytteorganisation som kæmper for pistolskytternes sag. Faktisk burde det tiltrække flere nye medlemmer!
Gudmund spurgte hvad de vigtigste emner til mødet med justitsministeriet ville være. Tim svarede at det ville være Banegodkendelse og Sportskydevåben.
Per bad om at resultatet af mødet ville blive udmeldt til alle, da der var nogle som ikke følte at de fik nok information. Tim svarede det afhang af om der kom noget konkret ud af mødet. Hvis der skulle være et opfølgningsmøde ville han vente indtil der var noget konkret at orientere om.
Torben ønskede at vide om banereglementet indeholdt noget om stålmål. Steen svarede at det kun var det militære regelsæt som omtalte stålmål. Tim nævnte at DDS skyttebogen omtalte metalmål på 25m, men at det kun var fordi det var afstanden på den disciplin hvor de blev beskudt, ikke at det havde noget med sikkerhedsafstand at gøre. Et metalmål med 10mm hårdtræ påmonteret betragtes ikke som metalmål. Torben sagde at han specielt havde ment mht. metalsilhuet. Steen sagde at når først vi var på våbenloven kunne vi bedre forhandle om de andre skydediscipliner og opsætte retningslinier for hvordan de sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne skydes, evt. med kasser omkring osv.

På dette tidspunkt ønskede Gudmund at bemærke at han stadig var webmaster indtil den nye webmaster havde fået de nye sider op at stå. Men at denne nye webmaster ikke var skytte, så det var vigtigt at alle kom med indlæg, billeder, videosekvenser m.m. Han håbede på at alle ville være med til at gøre det spændende.

Godkendelse af regnskab.

Forelæggelse ved Lars Tilqvist. Se vedlagte regnskab med noter og budget.
Spørgsmål: Per ønskede at vide hvad rejsetilskud til Ole Desertenne indebar. Tim svarede at det var til deltagelse i General Assembly?
NN spurgte om omkostninger til klichemateriale ikke var dækket af prisen på det solgte tøj. Lars svarede at startomkostninger var dækket af foreningen, og at de forhåbentlig ville tjene sig ind når der efterfølgende blev fremstillet mere tøj.
Ingen yderligere spørgsmål. Regnskab enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingent uændret. Enstemmigt vedtaget.Kaffepause.

Behandling af indkomne forslag.

Se udsendte forslag fra bestyrelsen som var de eneste der var fremkommet..
Forslag 1 oplæst af formanden.
Per spurgte hvordan vi definerer ”ungdom”. Var det de som endnu ikke var gamle nok til at få licens eller var det de yngste licensskytter. Steen mente ikke det var relevant. Det ville være op til det foreslåede udvalg at fastsætte.
Jørgen Rigtrup spurgte om formålet bl.a. var at få mulighed for tilskud til ungdom. Steen svarede at det var det da bl.a. også.
Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2 oplæst af formanden.
Steen uddybede: Hvis der er nogen under 16 der skal prøve at skyde skal vi have regler for det. Vi stemmer for om de skal have mulighed for det og hvordan. I dag kan vi ikke engang prøve.
Allan var stor modstander af unge skytter som alle var uansvarlige og ustyrlige.
Steen sagde at rundt omkrig i verden kunne de godt, så hvorfor ikke også her? Dette forslag giver mulighed for at vi kan prøve at få erfaring med det.
Torben pointerede at især de svenske skytter var gode fordi de kunne starte så tidligt.
Ib Rene mente i øvrigt at de voksne ikke var meget bedre.
Sander var også bekymret. Han var ikke imod at unge skyder, men det afhænger af forældrene.
Gudmund bemærkede at dette kun var en prøveordning som skulle danne grundlag for en indstilling.
Ralf sagde at han tidligere var skeptisk, men efter at have set nogle at de unge skytter i dag mente han at det var en god ide at se på det.
Per kommenterede at det var ønskeligt om vi har regler som er bedre end DDS’s.
Steen sagde at vi ikke havde visioner om at unge kommer direkte ind fra gaden for at komme til at skyde. Der vil være tale om udvalgte som har forældre vi er i kontakt med.
Ralf gjorde opmærksom på at ungdomsudvalget også skal se på de andre skydediscipliner.
Allan mente at det var bedste hvis nye skytter kun skød fra 45 grader.
Gudmund svarede at det ville være op til udvalgte at komme med en indstilling.
NN mente at de kun skulle have lov til at skyde kal. .22.
Tim spurgte hvorfor vi skulle være det sidste land som tillod grov.
Ralf sagde at mange unge allerede var startet tidligt med cal. 22.
Gert huske os på at det jo koster mange penge at skyde og kræver at forældre oppebærer tilladelsen til våbenet, så det kræver en kraftig forældreinvolvering. Vi skal ikke overtage børnene til pasning. Det ville først blive et problem når der var billede i formiddagsaviserne af unge med magasiner til op under armene. Så længe det var familiestyret var det en god ide.
Forslag 2 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 oplæst af formanden.
Forslag 3 enstemmigt vedtaget.

Forslag 4 oplæst af formanden.
Begrundelsen er besparelse. Det koster 4000,- kr. at sende forslag ud til alle. Indkaldelsen kommer selvfølgelig med post. personer uden web adgang kan rekvirerede forslag tilsendt.
Sander mente ikke at det altid var en god ide at gøre forslag offentligt kendt.
Per sagde at sådanne forslag kunne formuleres neutralt og uddybes på mødet.
Forslag 4 vedtaget med alle stemmer undtagen Sander som stemte imod.

Valg.

Følgende blev valgt (alle enstemmigt):
Formand – Tim
Bestyrelse – John W og Ralf på valg. Begge genvalgt.
Bestyrelsessuppleant – Kristian Eriksen genopstiller. Genvalgt.
Ordensudvalg – Gert opstillet. Valgt.
Stævneudvalg – Gudmund genopstiller. Genvalgt. Lars genopstiller. Genvalgt.
Våben og skydeudvalg – Torben og Tim genopstiller. Genvalgt.
Ungdomsudvalg – Formand Benny, menige medlemmer Per og Iain.
Revisor – Ingvar Vejlund genopstiller. Genvalgt.
Revisorsuppleant – Rikke genopstiller. Genvalgt.

Kaffepause.

Eventuelt.


Tim sagde han forsøgte at få fremstillet medaljer a la Ungarnsk model til DM præmier.

Jack ønskede at vide hvem der havde meldt sig til EM. Besvaret af Lars.

Gert ønskede at vide om stævneudvalget havde tænkt på fordeling af pladser til EM.
Gudmund svarede at man ville forsøge at lave hold. Men at man ikke burde tænke taktisk men skyde hvad man var god til. Der vil komme en procedure for udtagelse i næste nyhedsbrev.

Steen gjorde et salgsfremstød for tilbageværende tøj.

Lars opfordrede til indbetalinger til CES fonden.

Torben ønsker mulighed for at der på indmeldelsesblanketter kan stå hvilke skydevågen skytterne anvender.
Per kommenterede at vi så skulle huske at skrive at oplysningen var til statistisk brug og ikke andet.

Herefter ingen yderligere indlæg.
Formanden hævede mødet.
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates