DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2002
Referat af DSF årsmøde 2002

Referat af DSF årsmøde 24/2/2002 13:00, FKS Hallerne, Odense

Referent: Per Bressendorff (PB).

Mødet indledt 13:05.
Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Carl Erik Sander (CES) som dirigent. Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne.

Formanden aflagde beretning. Se vedlagte. Der var ingen spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt.

Beretninger fra udvalgene:


Ordensudvalget ved Gert Hansen (GH). GH var ikke til stede men havde meddelt TA at der ingen sager havde været i det forløbne år. Beretning godkendt.

Stævneudvalget ved Gudmund Olsson (GO). GO var ikke tilstede men havde bedt PB om at berette på hans vegne: PB (pt. sjællandsafdelingens repræsentant i udvalget) har virket som den udfarende udvalgsformand i 2001 da GO pga. tidspres fra arbejde ikke har haft den fornødne tid. Som følge deraf ønsker GO at træde tilbage som formand, og anbefaler samtidig PB til posten. Det aftrædende udvalg afleverer en afprøvet og vedfungerende udtagelsesmodel der har vist sin bæredygtighed gennem to væsentlige udtagelser. Der næppe blive brug for udtagelse til dette års World Shoot. PB har gennem det stedfortrædende arbejde begyndt forberedelserne til RoosterMountain 2002 og vi har allerede banegodkendelse, hvilket er ca. 7 måneder tidligere end sædvanligt (som udtrykt af TA). Beretning godkendt.

Skyde- og våbenudvalg ved Torben Nielsen (TN). Der har ikke været nogen sager i år. Beretning godkendt.

Våbenregistreringsudvalget er ikke aktivt pt.

Ungdomsudvalget ved Benny Thidex (BT). Ungdomsudvalget blev nedsat bl.a. for at undersøge mulighederne for at lade unge skytter starte tidligt. Udvalget havde besluttet at lade en skytte, Danny Thidex (DT), prøve at tage licens og skyde under BT og udvalgets opsyn for at få erfaring. Eksperimentet har været meget succesrigt idet DT har deltaget i næsten alle matches, deriblandt EM hvor han vandt juniorklassen. BT efterlyste andre ungskytter som udvalget kunne lade prøve det samme, idet en enkelt skytte ikke var repræsentativ. Derfor fortsætter udvalget sit arbejde næste år. Beretning godkendt. Forsamlingen lykønskede DT med de gode resultater.

NROI ved Steen Nitschke (SN). Året startet med at SN pga. de mange ændringer i det nye regelsæt annullerede alle RO’ernes beføjelser og indkaldte til nye RO kurser. Der har været afholdt kurser på Sjælland og i Jylland, og der er nu 11 NROI RO’ere der har bestået det nye kursus. Et sidste kursus er annulleret pga. for få tilmeldinger, men vil blive forsøgt gennemført indenfor det næste halve år.
Eksisterende IROA medlemmer er forfremmede, så det er nødvendigt med nye ”aspiranter”. Anders Buchwald nævnt som lovende. SN viste nye diplomer og RO kort til registrering af RO points. Der er netop afholdt generalforsamling i NROI. Et af punkterne var DSF vedtægternes krav til at der skulle være en RO til stede under træningerne. Nogle har anført at det var for besværligt at skulle tage et helt RO kursus for blot at kunne få lov til at træne. NROI overvejer at lave et kortere, mere sikkerhedsrelateret, kursus som skal koncentrere sig om banesikkerhed, forståelse af banegodkendelse osv., men hvor den fulde forståelse af regelsættet som er nødvendigt for at fungere som RO ikke var krævet. Beretning godkendt.

Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Dette udviser underskud på ca. kr. 5000,- hvilket stemmer med budgettet. Der er 24 betalende foreninger. EM indskud er pga. at DSF opkrævede pengene forud indgået i regnskabet, men der er tilsvarende udgift, idet der dog stadig er 2 deltagere som ikke har betalt. Der er brugt kr. 20.000 til oprettelse af ny Website. Advokatregning – i år på kr. 15.000 - er det forhåbentlig sidste gang vi skal betale da vi håber ikke at have brug for assistance til at komme på våbenloven. RM2001 havde med kun 30 betalende skytter givet underskud på. ca. kr. 4000,- . LT håber på medlemsfremgang, men har ikke turde lægge budget derefter endnu.

PB spurgte om budgettet indeholdt penge til nyt DSF blad, hvilket kunne være en god ide hvis vi nu skulle ud til en bredere kreds. Erik Rasmussen (ER) spurgte hvem der var ansvarlig for bladet. TA svarede det plejede at være GO. Christian Eriksen (CE) sagde han godt kunne hjælpe med til at lave det. SN ville gerne vente med blad til vi havde et 100% sikkert svar at gå ud med. Han forslog også at vi kunne fremstille mindre informationsblade og foldere med lavere ambitionsniveau indtil videre. LT så gerne der var bedre foreningsmateriale at sende ud til nye medlemmer.

Henrik Nielsen (HN) ønskede at vide hvordan der kunne være EM deltagere som endnu ikke havde betalt. LT svarede at det var de som var kommet på som afbud i sidste øjeblik.

Lars Hagemann (LH) forslog, med reference til LT’s ønske om materiale til nye medlemmer at vi kunne tage ud til informationsaftener til foreninger som var interesserede deri.

CES bemærkede at metalmål havde været opført på regnskabet som tilgodehavender de sidste par år. TA oplyste de var indkøbt af TA og GO til træning, og at han håbede at man en dag kunne få lov til at skyde på dem. ER spurgte hvorfor de stod på Hanebjerg når man ikke måtte skyde på dem der. Allan Watkins (AW) var forundret over at der overhovedet var stålmål. Det mente han ikke man måtte skyde på overhovedet.

John Walker (JW) ønskede at vide hvad de 15.000 kr. til advokat var gået til. TA informerede det var til hjælp i forbindelse med arbejdet med justitsministeriet for at komme på våbenloven. Pengene er givet godt ud da det er en prestigeadvokat med et godt omdømme de rigtige steder.

Derefter blev regnskabet godkendt og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen descharge.

Kontingentfastsættelse. TA forslog uændret. Anden og andre former for kontingent kan komme på tale i forbindelse med associeringsaftalen, men indtil nu fastholdt. Forslaget vedtaget.

Derefter behandledes indkomne forslag:


Jack Rømer (JR) havde et forslag til klassificering. TA forklarede at IPSC nu arbejder på en international klassificering, og at vi bør vente og se den først. JR’s forslag blev derfor forkastet indtil videre.

PB/GO havde et forslag om at Udtagelse skulle fjernes fra Stævneudvalgets opgaver, idet det var vanskeligt den ene dag at skulle overtale skytter til at være med til at bygge baner og den næste dag være upartisk i udtagelse af samme skytter. TA forslog at vi ventede med dette forslag idet der ikke forventedes at blive udtagelsesproblemer i år. Forslaget derefter forkastet indtil videre.

ER ønskede yderligere forklaring om hvad IPSC klassificering indebar. TA henviste til IPSC’s hjemmeside.

Kaffepause 13:50 – 14:20.

Valg til bestyrelsesposter:


LT og Ralf Karup Jensen (RKJ) var på valg, villige til genopstilling og blev valgt.
CE var villig til genopstilling til suppleant og blev genvalgt.

Udvalg:


Ordensudvalg: GH og CES. Begge villige til genvalg og herefter genvalgt.

Skyde og våbenudvalg: TN villig til genvalg. Forhørte om andre var interesserede. Det var der ikke. TN herefter genvalgt.

Stævneudvalg. GO ønsker at udtræde. PB foreslået. Valgt.
Bestyrelses repræsentant er LT. Da PB tidligere var repræsentant for Sjælland var posten ledig. Bestyrelsen forslog BT, som var villig og blev valgt. AW for Fyn og HN for Jylland genvalgt.

Ungdomsudvalg. Ingen er på valg, men Iain er udtrådt. Bestyrelsen forslår Danny som ”juniorepræsentant” i stedet. Valgt.

Våbenregistrering. Henrik Søderstrup ønsker at udtræde. Bestyrelsen forslår SN. Valgt. Medlem – ikke på valg – er endvidere CE.

Revisor: Ingvar ? (I?) genopstiller. Valgt.
Revisorsuppleant: Rikke Hallengren (RH) genopstiller. Valgt.

Eventuelt:


AW ønskede at vide hvorfor RM2001 var så dårligt besøgt. TA begrundede med: Langt væk, dyrt for østlande, svenskerproblem, kaliberproblematik m.m. og forklarede lidt om de nye tiltag for RM2002. HN kommenterede at vore egne skytter heller ikke kom!

TN ønskede at vide om det koster penge at tage en skyder med til S. En del diskussion frem og tilbage om transport af våben endte med at det blev pålagt TN som formand for skyde og våbenudvalget at finde ud af de nærmere detaljer. SN ønskede at skytter der havde specielle oplevelser gjorde bestyrelsen opmærksom herpå så man kunne orientere om eventuelle problemer.

LH tilbød at hjælpe ungdomsudvalget med træning af ungskytter.

RKJ ønskede en diskussion om aftræksvægt på pistoler til tjenestepistol, idet de nuværende regler gjorde at våben der var tilpasset IPSC med lavere aftræksvægt ikke kunne bruges til tjenestepistol. CE ønskede at bibeholde grænsen for de mange skytter som aht. DDS krav har 1275gr. vægt. TA ønskede at tjenestepistol skal have en bred appeal og ikke tækkes nogle få eliteskytter. PB sagde at man ikke kan blæse og have mel i munden samtidig. Hvis man stiller så store krav til tuning af sin IPSC pistol at man justerer vægten ned må man også acceptere at man ikke kan bruge pistolen i andre discipliner med krav til aftræksvægt. Årsmødet pålagde endeligt TN at nedsætte en ”undersøgelseskomite” til belysning af spørgsmålet og for en evt. fremlæggelse af forslag til ændring til næste årsmøde.

En parallel diskussion startet af SN om at øge afstanden til 25 meter da nogle eliteskytter stort set skød bar 10-ere, subsidiært at bruge mindre skiver, endte med et tilsvarende pålæg til TN.

JW ønskede at vide hvad reglerne var omkring kegleskydning. TA oplyste at der var forskellige krav afhængig af hvor det var, men at der generelt var stor opmærksomhed omkring bygning af god afskærmning.

SN var utilfreds med at det tog for lang tid at få nye informationer på DSF websitet. SN har ting fra sidste sommer som stadig ikke er kommet på. CE synes det er for dårligt at skytterne er nødt til at gå til diverse private sider for information. TA lovede at se på problemerne.

CE gjorde opmærksom på DSF Jyllands ”Jutland Open” level III stævne den 9/6. SN kommenterede at det konfliktede med et internationalt stævne. Desværre var det den eneste dag DSF Jylland havde tid til at arrangere det. PB opfordrede generelt til at vi i højre grad forsøgte at samordne øst/vest aktivitetskalendere.

TN ønskede at vide om nogle havde gode erfaring med skydestøvler. BT anbefalede støvler til Amerikansk Fodbold med mindre knopper af mærket Ridell. Peter Hansen (PH) anbefalede at se i Bilka og lignende kataloger efter ”Outdoor” støvler, f.eks. fra Addidas. Han kunne ikke anbefale fodboldstøvler da knopperne på plan overflade gav for lidt anlægsflade.

CES orienterede om baggrunden for CES fonden, som der derefter blev indsamlet til.

Derefter var der ingen yderligere bemærkninger. Dirigenten afsluttede og formanden takkede for god ro og orden.

Årsmødet slut kl. 15:45.

 

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates