DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2003
Referat af DSF årsmøde 2003

 

Referat af DSF årsmøde FSK hallerne Odense, søndag 23/2/2003.


Referent: Per Bressendorff, (PB).

Mødet indledt 13:05

Tim Andersen (TA) bød velkommen og foreslog Carl Erik Sander (CES) som dirigent. Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.

Formanden aflagde beretning:

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Beretninger fra udvalgene:

Ordensudvalg.

Gert Hansen (GH) ikke til stede, men havde orienteret om at der ikke var noget at berette.

Våben – skydeudvalg.

Torben Nielsen (TN) syg, men beretter at der ikke er andet at sige end at han har arbejdet videre med sidste års diskussion vedrørende aftræksvægt m.m.

Ungdomsudvalg.

Ny juniorskytte fik licens sidste week-end, så nu har vi to (Philip). Jørgen Rigtrup (JR) spurgte hvordan det kan gå til at en juniorskytte uden licens kunne deltage i stævner. Steen Nitschke (SN) forklarede at det har været til diskussion i NROI og det er blevet indskærpet at noget sådan ikke må ske igen. Dette var et specielt tilfælde hvor der mere var tale om en tanketorsk end en bevidst overtrædelse. Knud Erik Poulsen (KEP) påpegede at vi kun kan hindre folk i at skyde hvis de skyder i DSF navn. Henrik Nielsen (HN) spurgte hvordan vi i øvrigt kunne sikre os at folk havde licens, da licenskort ofte kommer sent ud. TA mener vi skal stole nok på folk til at hvis de siger at de har licens så skal vi tro på det. Benny Thidex (BT) ønsker at licenskort eller lignende blev udleveret umiddelbart efter kurset. Mener det er et problem at det tager så længe inden kortene kommer ud. Lars Thilqvist (LT) synes det ville være en god ide med et midlertidigt kort. Det kræver så at den teoretiske prøve er færdig. SN siger at det er der ved at blive strammet op omkring.

Våbenregistreringsudvalg.

Ikke noget at sige for nu, men hvis der sker noget med unionen så skal vi til at tage stilling til hvordan vi vil styre våbnene, også mht. til de våben vi ikke pt. kan få tilladelser til.

Stævneudvalg.

Per Bressendorff (PB) forklarede at der ikke havde været aktiviteter hvor det havde været nødvendigt at sammenkalde udvalget, da der ikke havde været problemer med udtagelser, og da det eneste stævne som arrangeres direkte under udvalget, nemlig RoosterMountain, hovedsageligt blev arrangeret af Sjællandsafdelingen. Andre stævner arrangeres også af de lokale distrikter. Der havde dog været en del arbejde med vores bud på WorldShoot 14, men det blev lavet at TA, SN og PB.

KEP spurgte hvorfor stævneudvalget ikke har mere fokus på andre DSF aktiviteter.

PB svarede at vi er forberedt på at tage det op når/hvis vi kommer under Unionen, men at der pt. ikke var folk med tilstrækkelig tid til at varetage andet end IPSC, da det var det som hovedparten af medlemmerne er interesserede. Kommer der nye ”ildsjæle” som brænder for de øvrige aktiviteter, skal de være meget velkomne til at stille deres arbejdskraft til rådighed, hvorefter udvalget naturligvis også vil tage de aktiviteter op.

SN siger at han og TA har overvejet vedtægtsændringer som giver mere fokus på de andre aktiviteter fremover.

NROI’s beretning.

To spirer til IROA, Anders og Peter (som henter points i Philippinerne). Opfordrer til at flere melder sig under fanerne. Der bliver IROA kursus i foråret. Også planlagt sammen med RM. (Level I eller II er ikke besluttet). Har holdt kursus i Finland, hvor der er kommet ny formand Petteri Aro. Opfordrer til at folk tager til NM i Finland.
Vil også opfordre til at folk overvejer EM i shotgun i Italien hvor SN er Range Master. Evt. mulighed for at låne våben.

RM stort og godt stævne. RO delen var dyr, prøver vi at finde en løsning i år. Mad og ophold dyrt. Forespørger om nogen kender steder i Nordsjælland hvor vi kan indlogere 20 RO’ere.

Har holdt kursus i Rusland, og opfordrer også til at danske skytter tager med SN til Rusland hvor det er en udfordring at skyde. Morsomt og underholdende.

Vedr. Kalvebod:

Diskussion startet ved WSXIV. Jordgenbrug afdeling ville gerne af med jord, som de derfor har brugt til at lave volde til os af. Så vi har nu 4 bays a 20x20m og de er ved at bygge yderligere måske 17x17, så vi alt kommer til at have 10 180 gr. baner. I forbindelse med 50m anlægget har vi fået lavet et lokale som vi kan få lov at bruge. Vi har fået det isoleret og skal have sat nogle vinduer i. Den eneste hage er at der skal laves en ny brugerbestyrelse, og så længe denne ikke er nedsat kan vi ikke få noget underskrevet. Men det er sikkert at DSF vil have en plads i denne brugerbestyrelse. Skal vælges indenfor de næste 2 – 3 uger. Inden for de næste par måneder vil der være en afklaring. SN har prøvet at lokke Peter Larsen (PL) og TN til at lave oplæg til metalsilhuet. Der vil naturligvis også være mulighed for de andre skydediscipliner under DSF.

Fremlæggelse af regnskab. Uddelt.

LT orienterede:

Der er kommet et par ekstra foreninger, men der er også forsvundet nogen. Det samme gælder skytter.

Jack Rømer (JRø) spurgte hvordan man kunne få så stort et underskud på RM. Det er mange penge at betale for at holde et stævne. Savner en bedre forklaring.

TA forklarede at hvis der havde været bare 20 skytter mere pr. match var det løbet rundt. Derudover bruger vi mange penge på dommere. Det er nødvendigt fordi der skal bare være en stage som går galt så er hele stævnet dømt bort. Det er også et stort langt stævne. Maden løb lidt løbsk. Håber vi kan få lidt flere skytter herop i år. Regner med at spare på RO udgifter. Det er svært at få tilstrækkeligt gode RO’ere.

SN mener også vi skal huske på at vi har meget materiale stående på Hanebjerg, men at vi kan få det billigere hvis vi er lidt tidligere ude. Vi har nu meget stående deroppe.

JRø mener vi skal lade være med at være så optimistiske, for hvis det går galt igen så får vi bar endnu et år med underskud.

SN mener at det tager noget at bygge et omdømme op som gør at folk vil komme. Det kan være en investering i fremtiden.

PB: Også udgifter til nedblæste baner. Hvis vi havde flere egne RO’ere ville vi ikke have brug for at hente så mange hertil. Opfordrer til at flere melder sig som RO’ere og deltager i det kommende kursus.

SN: Hvis der var flere af vore egne skytter ville det også gøre en forskel.

Regnskabet herefter godkendt.

Pause 14:10. mødet genoptaget kl. 14:45

Fastsættelse af kontingent m.m. TA: bestyrelsen forslår uændret..

SN: Kan man lave en støtteordning? Der var nogle på Kalvebod som gerne ville støtte, men som ikke nødvendigvis ville skyde. Hans Jørgen Jensen (HJJ) siger at vi skal bruge penge til Kalvebod, kan vi øge kontingent for at støtte dette? TA sagde at det vil være en sammenblanding af en Sjællandsaktivitet og landsplan. KEP foreslog mindre kontingent til familier. BT Sjællandsskytter bør give noget til opstart af Kalvebod. Alan Watkins (AW) mener Københavns kommune bør støtte. SN: Det kan de ikke. Vi skal nok lede efter penge blandt de skytter der bruger Kalvebod. KEP ja det skal kun være fra Kalvebod skytter. Han har allerede talt med sponsorer.

Uændret kontingent vedtaget.

Behandling af indkomne forslag:

TA forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Stor byge af ændringer. Fordi vi ikke ønsker at ændre hvert år. Tager højde for krav fra Dansk Idræts-Forbund hvis vi skal associeres. Ændring at foreninger kan være medlemmer kun under os, ikke DDS eller DSkyU. Ændret at vi ikke nødvendigvis skal sende ud pr. post men at folk kan bede om e-mail så vi kan spare porto omkostninger.

Ændring vedrørende Region/Distrikt ses der bort fra og kun den sidste linie om at region ændres til distrikt generelt gælder.

AW mener at den eneste forskel på A og B licenser er at B ikke må trække.


BT vil også vide hvordan man kan administrere det på Kalvebod, hvordan skal vagter kunne kende forskel?

SN: Licenskort. SN viser og forklarer om de nye licenskort.

AW: Hvad gør de i udlandet?

SN forklarer at der ikke er nogen standard som de forskellige lande hører ind under. Mener at vi kan administrere dette lige så vel som at vi kan forhindre 15m pistolskytter at skyde IPSC generelt.

Ralf Karup Jensen (RKJ): Beklager også oplægget som han siger der ikke var enighed om i bestyrelsen. Selv mener han ikke at det er vigtigt med en A/B opdeling.

JRø: Mener at der er en risiko for at det bliver bedre at være A end B og at det er et problem.

TA: Mener det er til at administrere. Det er vigtigt for nye skytter nemt at kunne komme ind.

KEP nødvendigt for at få nye skytter. Mener hurtigt at vi kan få nye skytter.

PB: Mener diskussionen ligner DDS. Der er intet der går fra os. Hvorfor ikke lade det være nemmere for andre som gerne vil komme ind og gøre noget andet end det som vi gør?

SN: Underbygger. Der er intet som gør sikkerheden mindre. Gør det nemmere for os at sælge ideen til nye skytter. Yderligere sikkert fordi det kan skræddersyes til lige den disciplin som er på tale.

HN: Hvad gør de i Tyskland og andre steder?

SN: De har ingen licenser overhovedet.

Peter Madsen (PM): Mener ikke at vi skal gå på kompromis med sikkerheden ved at indføre B licenser.

JRø: Mener at det måske er på tide at tænke på nye typer sikkerhedskurser. Gerne pistol og riffel, men derudover et skyde-sikkerhedskursus.

TA: Forklarer at der er meget stor forskel på sikkerhedskurser for de forskellige skyde discipliner. IPSC licenskursus skal også være et filter for at det ikke skal være for let for alle og enhver at kunne komme til at skyde IPSC.

KEP: Hvad vil det sige at skyde Steel Challenge i udlandet? Det man kommer ud med er IPSC scoringsregler, som er helt uanvendelige under SC. Der er et behov for at kunne det der er krævet indenfor den enkelte disciplin i udlandet.

Søren Andersen (SA): Kan se en fordel i af DSF ses som en organisation som er meget seriøse i at uddanne og kontrollere folk i netop den disciplin de skyder.

SN: Vil være meget ked af at ændre i grundkonceptet indenfor IPSC licenser. Ked af at folk ikke kan se nødvendigheden af at vi kan lave noget som er relevant for nye skydesporten. Steel Challenge og PPC er ens hver gang, du behøver ikke at lære noget nyt hver gang. Kræver meget mindre.

Kim Nielsen (KN): Synes at problemet måske er navnet. Måske skulle det være IPSC licens, Steel Challenge licens osv. Så er det ikke som om noget er bedre end andet”.

Derefter gik diskussionen i selvsving og der blev ikke fremført noget nyt før diskussionen bevægede sig i en anden retning.

Keld: Bliver der så riffelkursus inden IPSC riffelstævnet?

SN: Ja, det vil nok være realistisk at nå det.

CES: Regelændringerne vedrører også ændringer nødvendige for vores associering. Hvordan påvirker disse regelændringer f.eks. vore muligheder for at have vores egne våbentyper:

TA fremfører forskellige idéer som vil blive fremlagt ved forhandlingerne med Jm.

Disse har Unionen ingen problemer med, men kan selvfølgelig ikke garantere hvad ministeriet giver tilladelser til. I øvrigt mener Unionen også, at man bør kunne have visse mindre (kortere) våben med en idrætslig værdi.

HJJ mener der 9 mm begrænsning på våbenloven. TA: nej det er på Bekendtgørelsesniveau.

JRø: Kan vi stemme hver for sig på de forskellige ændringer.

PB: Når bestyrelsen har fremsat forslaget samlet, må vi stemme på det hele under et.

Dirigenten forespørger om der er krav om hemmelig afstemning. det er der ikke, hvorfor der stemmes ved håndsoprækning. Der skal være 2/3 flertal da det er en vedtægtsændring.

17 for 8 imod. Ændringsforslaget vedtaget

Valg til bestyrelsen:

På valg TA, HN John Westgard (JW).

JW er ikke villig til genvalg. Kristian Eriksen (KE) som hidtil har været suppleant overtager hans plads.

PB indtræder som suppleant.

Ordensudvalget: CES, GH

Våben skydeudvalg: TN og TA

Stævneudvalg PB som formand med LT som bestyrelsens repræsentant og BT som repræsentant for Sjælland, AW for Fyn og HN for Jylland.

Revisorer Ingvar Vejlund og Rikke Hallengren (RH)

Evt.

JR hvor mange af de tilstedeværende er fra Sjælland? (Håndsoprækning viser over halvdelen). Hvorfor så ikke på årsmøde på Sjælland. Der stemmes (orienterende) og der viser sig flertal for at skifte mellem Sjælland og Fyn/Jylland.

KEP: Ønsker tidsplan for færdiggørelse af vores Web-site. TA: Indenfor 4 uger’s tid.
PB: I mellemtiden kan I se på Sjællandsafdelingens side www.dsfsj.dk

JRø: Vedr. unionsmødet. Har vi en fornemmelse af hvordan det vil gå? Hvad er vores slagplan.
TA: Kan ikke forudse hvad der sker. Unionsbestyrelsen har alle sagt ja. Har prøvet at få fyldt tomme delegeret pladser op med positive delegerede. Det har været lidt svært. Bestyrelsen vil forelægge forslaget. Hvis nej vil det alligevel være svært at finde grunde til at vi ikke kan skyde indtil der foreligger en ny løsningsmodel.

KEP mener ikke et evt. nej vil betyde at vores godkendelse af ministeriet vil være ugyldig. Afstemning er kun vedr. associering.

NS: NROI har afholdt generalforsamling med 3 personer. Ønsker forslag til ny dato. Fastsat til 8/3 14:00.

JR. Vi har to gange været i Tyskland og fået 1., 2. og 3.pladser. Hvorfor hører vi ikke noget om det. TA: Send materiale (gerne med fotos) og det vil blive nævnt i nyhedsbreve og på webbet.

KEP efterlyser igen et bedre website med hurtigere respons. HN vil gerne have links til distriktssider på DSF siden. JR vil også gerne have en hurtig web site og tilbyder sig selv som web-master. Det er accepteret.

CES efterlyser at når man får baner godkendt, at man så forsøger at få dem godkendt til flere forskellige discipliner/våbentyper.

CES efterlyser indskud på CES fonden, som var oprettet for at sikre penge til juridiske problemer som foreningen måtte løbe ind i. Og moster karens gamle hat gik rundt og der indkom i alt: 2270,- + 20 USD. (FLOT!! Ref.)

Keld Knudsen (KK) opfordrer til at folk kommer til Nordiske Mesterskaber i IPSC riffel d. 31 maj/1. juni.

Formandens afsluttende bemærkninger: Tak for et godt møde, glad for at have fået de nye vedtægter på plads. Spændt på om en uge. God tur hjem.

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates