DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2004
Referat af DSF årsmøde 2004
Referat af DSF årsmøde 29/2/2004 13:00, FKS Hallerne, Odense
Referent: Per Bressendorff (PB).

Mødet indledt 13:05.

Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Carl Erik Sander (CES) som dirigent. Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne.

Formanden aflagde beretning. Se vedlagte. Der var ingen spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt.

Beretninger fra udvalgene:

Ordensudvalget ved Gert Hansen (GH). GH var ikke til stede men havde meddelt TA at der ingen sager havde været i det forløbne år. Beretning godkendt.

Stævneudvalget ved Per Bressendorff (PB)

PB berettede at stævneudvalget havde to hovedformål i øjeblikket. Et var Rooster Mountain, og PB forklarede at dette ville være det sidst han arrangerede som den udfarende kraft. Det andet var EM udtagelsen som der var lavet en politik for i efteråret. PB berettede om udvælgelsens resultater. Det havde ikke været noget problem idet der ved fristens udløb kun var så mange tilmeldte som der var pladser til. Der har dog været nogen usikkerhed omkring definitionen af indbetalingsdatoer hvorfor proceduren vil blive ændret næste gang der bliver behov for udtagelser. Beretning godkendt.

Skyde- og våbenudvalg ved Torben Nielsen (TN). Der har ikke været nogen sager i år. TA berettede om våbenklassificeringsdiskussionen.

Beretning godkendt.

Våbenregistreringsudvalget (SHN) er ikke aktivt pt.

Ungdomsudvalget ved Benny Thidex (BT). Ikke aktivt.

NROI ved Steen Nitschke (SHN). NROI kurser har der ikke været nogle af sidste år, men det skulle gerne blive bedre i år. Der vil være internationale kurser uden for landets grænser (Finland, Tallin og Rusland).

Viste prototype på den danske oversættelse af reglementet. Mangler korrekturlæsning. Går nu i gang med riffel og shotgun sættet.

Forsøg med betingelser for stålmål. Arbejder på en folder med specifikke betingelser som gælder for os herhjemme, så politi og andre ikke behøver sætte sig ind i et helt IPSC reglement.

Alle aftaler vedrørende skydebaner der laves lokalt SKAL på forhånd forelægges SHN for at koordinere og sikre at der ikke går noget galt!

Har haft internationalt Level II kursus herhjemme. SHN har også afholdt flere Level I i udlandet hvor Per J og Ralf Jochumsen deltog.

Politik for tilmelding til IPSC kursus er ændret. Anders Buchwald (AB) har fået lavet foldere og plakater. (bemærk det jyske kursus kører fredag/lørdag).
SHN har været RM på shotgun match i Italien. Per Jensen (PJ) prøver at undersøge hvordan vi kan komme i gang med det herhjemme. Problematik med stål/hagl på stål.

Hvis der er nogle der har lyst til at rejse kan de spørge SHN om hjælp. Der er snart stor erfaring med udenlandsrejser.

Orienterede om Unionens respons på vores vedtægter. Nogle af vore vedtægter er de ikke så glade for og noget stemmer ikke overens med DIF regler. De kan ikke lide specielle regler for Licensskytter. Heller ikke vores måde at tælle medlemmer på. Samarbejdet med Unionen er i øvrigt gået meget positivt.

SHN orienterede endvidere om udviklingsplan for Kalvebod. Evt. samarbejde med paintball skytter kan give muligheder for flere bays til os.

Vore eksisterende bays derude forventer vi snart at kunne skyde på.

Vi vil også gerne i gang med DSF øvrige skydninger derude. Der burde kunne skydes metalsilhuet på 300 m banen hvis vi kan finde nogle der har lyst til det.

Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Se det udleverede regnskab.

Peter Davis (PD) spurgte til udgifterne til RM. Er der materialer der kan retfærdiggøre udgiften og som ikke kommer igen i år? Ralf Jochumsen (RJ) siger at der er mange ting deroppe. PB forklarede underskuddet med mange Ro’ere som vi pga meget få deltagere dårligt havde brug for. TA forklarer at det skulle blive bedre i år med mange flere deltagere nu da det er NM.

Nordisk riffelmatch gav også underskud – måske skulle vi tænke på en anden måde.

KEP spørger til vores fee niveau. TA svarer ved at forklare om det niveau vi har tænkt os at det skulle ligge på i år.

PD spurgte til ekstraregning på taget. RJ besvarede med at vi valgte at erstatte taget for at undgå fremtidige problemer.

Derefter blev regnskabet godkendt og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen descharge.

Kontingentfastsættelse. TA forslog uændret.
Forslaget vedtaget.

Derefter behandledes indkomne forslag:

Tim beklager ikke at have udsendt det indkomne forslag.

V/Bjarne Skibild. Ændring af definition af ”lange skud” for tjenestepistol. Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget. De officielle IPSC måleplader kan bruges. Hvis vi får .40 eller mere kan man ikke skyde Tjenestepistol.

Vi kan ikke stemme om det da forslaget ikke er udsendt i forvejen. SHN forslår at lade Våben og skydeudvalget behandle sagen indtil næste år hvor det evt. kan genopstilles.

Det er vedtaget.

PB foreslår at vi ved vedtægtsændringer kan få dem fremlagt ved at publicere på nettet. Bestyrelsen lover at se på det.


Kaffepause14:05 – 14:40.

Valg til bestyrelsesposter:

Kasserer – LT genvalg.

Bestyrelsesmedlem – Ralf Karup Jensen (RKJ) trækker sig. PB foreslået. Valgt. Takker.

Suppleant: Bestyrelsen forslår Mats Bäckstrøm. Valgt.

Udvalg:

Ordensudvalg: GH og CES. Begge villige til genvalg og herefter genvalgt.

Skyde og våbenudvalg: TN ikke villig til genvalg. Forhørte om andre var interesserede. PB foreslog PJ. PJ valgt og TA genvalgt.

Stævneudvalg.

PB valgt som formand.
LT som bestyrelsens mand.
Benny Thidex (BT) ikke villig til genvalg. PB foreslår RJ. Valgt.
Alan Watkins (AW) villig til genvalg. Genvalgt.
Henrik Falster Nielsen (HFN) villig til genvalg. Genvalgt.


Ungdomsudvalg.

BT og PB ønsker ikke at fortsætte. SHN talte for at der skulle gøres en indsats i denne aldersklasse. PD siger at IPSC er en dyr sport. Tilbagevises af SHN og TA. KEP siger at det kræver meget arbejde. 10 personer der tager rundt og henvender sig til Gymnasier og gymnastiklærere. Yderligere opfordring fra KEP til at satse på ungdommen.

SHN og KEP valgt.

Våbenregistrering.

SHN og CES på valg. Genvalgt. Pt. en plads vacant.


Revisor: Ingvar Vejlund (IV) genopstiller. Valgt.

Revisorsuppleant: Rikke Hallengren (RH) genopstiller. Valgt.

Eventuelt:

CES orienterede om baggrunden for CES fonden. Var i virkeligheden indstiftet på opfordring af John Westgard.

TA foreslog at der ikke blev indsamlet på årsmødet, men at forbundet satte et beløb ind. CES opfordrede ikke desto mindre til indsamling hvilket skete.

PJ ønskede at bemærke at han var utilfreds med at han og David Philp ikke var kommet med i første udtagelse. PB lovede at stævneudvalget fremover vil se nærmere på måden hvorpå betalinger registreres således at fejlindbetalinger ikke betyder at forkerte personer kommer med. JR efterspurgte de regler under hvilke folk ville blive udtaget efter hvis der ikke var pladser til alle. TA og derefter SHN orienterede om de retningslinier der ligger til grund for udvalgets arbejde.

KEP spurgte hvad vi kunne være for at de gamle licensskytter ikke falder fra. Hvorfor falder de fra?

SHN ny struktur ville måske hjælpe. PB have samme fysiske rammer – klubhus.

KEP – sender vi rykkere? LT ikke så meget. Hvis folk ikke vil være med er det deres egen skyld. KEP – send rykkerne så får vi da i det mindste pengene. LT lover at prøve.

Mads Bach: Ålborg. Budget – hvor kommer de ekstra kontingent indtægter fra. LT - Fremskrivning af udvikling samt unionsfordel.


Derefter var der ingen yderligere bemærkninger. Dirigenten afsluttede og formanden takkede for god ro og orden.

Årsmødet slut kl. 15:35

 

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates