DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2005
Referat af DSF årsmøde 2005
Referat af DSF årsmøde 27/2/2005 13:00, FKS Hallerne, Odense
Referent: Per Bressendorff (PB).


Mødet indledt 13:05.

Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Carl Erik Sander (CES) som dirigent.

Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne.

Formanden aflagde beretning. Se link.

Der var ingen spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt.

Beretninger fra udvalgene:

NROI ved Steen Nitschke (SHN):

NROI har levet et omtumlet år, delvist fordi licenskurserne blev lagt ud på andre hænder. Gik godt til at starte med, men til sidst ikke så godt. Anders og Gert har opgivet, og SHN har ikke fundet ud af hvem der så skal køre det.

Positivt at der er kommet mange nye RO’ere. Så kan vi bedre selv køre de store matches, hvilket vil forbedre økonomien.

Der pågår diskussion af regler for optagelse i IROA. Der har været problemer med standarden. IROA har nedsat komite der skal se på hvordan man kommer videre, men det går lidt langsomt. Optagelser er i dag gået i stå.

Det går godt i Norge og Finland, som SHN har hjulpet lidt. Det samme gælder de Baltiske lande. I Rusland er der god gang i riffel og shotgun.

SHN måtte sige nej tak til EM. De øvrige danske RO’er der var dernede blev rost.

Bali forventes at få næste WS, 2008, efter Ecuador.

NROI generalforsamling er udsat indtil DSF vedtægter er godkendt. Forventer NROI vedtægter fornyes som DSF vedtægterne. Håber at få de rigtige folk på pinden.

Der er næsten 20 på bruttolisten til næste licenskursus.

Ordensudvalget:

CES: Der har ikke været problemer.

Stævneudvalget:

Per Bressendorff (PB): Opgaver og stævner uddelegerede. Dette var både SweDen Cup og Sjællandsmesterskab. PB kunne derfor koncentrere sig om RM. Det var til gengæld så stort arbejdspres at PB ikke vil gøre det igen. Vil gerne være ”konsulent” på fremtidige stævner. Stævneudvalget havde derefter ikke øvrige aktiviteter.

Lars Thilqvist (LT) takkede de der havde stået for de store stævner der havde givet overskud og uddelte vin som tak.

Skyde- og våbenudvalg:

Per Jensen (PJ): Ingen opgaver - business as usual.

Våbenregistreringsudvalget:

Steen Hofman Nitschke (SHN): Ikke aktivt pt.

Ungdomsudvalget:

SHN: Ikke aktivt. Det er SHN ked af men mangler mennesker til at gøre noget. Der skal juniorer ind i de forskellige discipliner. Overvejet modificeret IPSC så det passer til unge og deres forældres pengepung. I udlandet ses i stigende grad unge skytter.


Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Se det udleverede regnskab.

I alt ca. overskud på ca. 54.000. Skyldes bl.a. medlemsfremgang og overskud på diverse aktiviteter der plejer at give underskud. Benyttet lejligheden til at afskrive diverse ting der har ligget og generet fra de tidligere år.

Spørgsmål til regnskabet:

1500 kr. til oversættelse af IPSC regelsæt? Hvor er det? Kommer nu på nettet.

SHN opfordrer til indsamling til CES fond. CES vil tage op til sidst.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Kaffepause13:40 – 14:00.

Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Se udleveret forslag til vedtægter.

Forelæggelse ved SHN. Efter associering klar over at vi konfliktede med DIFs vedtægter og at vi havde brug for at ændre vore vedtægter. Kommet frem til den beslutning at vi ikke behøvede tokammersystemet mere. Vi ville også gerne benytte lejligheden til at rette til og sprede beslutningerne ud i forbundet. Vi kan ikke leve af kun IPSC, men er nødt til at udvikle andre discipliner. Det nye system lægger bedre op til dette. Disciplinudviklingsudvalg kan f.eks. se på Cowboy action skydning, som det viser sig ikke skydes med sortkrudt og derfor godt kunne høre under os, hvis man fandt ud at det var ønskværdigt.

SHN gennemgik de væsentligste ændringer.

Spørgsmål vedr. stævnebevis: Ikke nødvendigt for licenshavere eller de der er medlemmer af foreninger under os. Ved arrangementer der kræver stævnebevis ligger der girokort ved stævnerne.

Peter Munk Andersen (PMA): Går disse vedtægter med til JM? Skal man gøre ordene mere acceptable. – TA: Nej, de er ligeglade med vores vedtægter.

Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget

Derefter behandledes indkomne ændringsforslag, se oversigt:

JR: 4.4 TA Oplæser og forklarer. SHN uddyber. 2 for JR forslag. Forslaget falder.

JR: 4.11 TA oplæser og forklarer. SHN uddyber. Pga. begrebsforvirring har bestyrelsen fremsat modforslag, som støtter JR i første halvdel (licenshavere), men ikke støtter anden del (NROI deltagelse).

Ingen stemmer imod bestyrelsens tilrettede forslag. Ændringsforslaget vedtaget.

JR: 6.2a TA redegør, SHN uddyber.

1 imod, 2 ønsker ikke at stemme. Forslaget falder.

4.b – Ikke ændringsforslag til vedtægter men generelt forslag til afstemning. 4 stemmer for, 9 ønsker ikke at stemme, forslaget falder, men bestyrelsen tager ønskerne til efterretning.

Pause 15:00 – 15:20

Kontingentforhøjelse og ændringer for tilskud til regioner og distrikter. TA orienterer om forslaget og om at stigningen gives videre til regioner og distrikter. Se forslag.

Spørgsmål: Hvad er regioner og hvad er distrikter. SHN orienterer. Regioner er Øst/Vest. Distrikter er aktiviteter der sker omkring et skyttecenter.

Finn Pedersen (FP) spørger til hvem man hører til? PB svarer det ikke er besluttet men oplæg kommer.

Bo Stampe Madsen (BSM) synes ikke der skal være generel forhøjelse. I Jylland koster det alligevel at køre så langt for at skyde at det ikke bør blive dyrere. SHN – Pengene kan jo f.eks. gå til transportgodtgørelse.

Palle Winther (PW): Hvad bliver så prisen hvis man skal være RO? SHN: Ro kontingent findes ikke i dag og er ikke på tale her.

Allan Watkins (AW) kan ikke se hvorfor han skal betale mere for at få tilskud til et distrikt som han ikke kan komme til at skyde i.

PB beretter om baggrund for forhøjelse – Kalvebods ønske om selv at opkræve. Aktive distrikter har brug for flere penge, og dette er måden at give dem det. Det skal ikke stoppes af at der nogle steder hvor de ikke kan komme til gøre brug af det lige nu.

Bestyrelsen beder om timeout for diskussion.

Bestyrelsen vender tilbage og TA beder om at bestyrelsen får lov til at komme med et nyt forslag for geografisk fordeling. Forhøjelsen skal godkendes nu, men fordelingen kan vedtages på næste årsmøde.

AW ønsker ikke at finansiere østaktiviteter.

Peter Davis (PD): Vi har ingen steder at skyde IPSC. SHN forhøjelsen kan jo også støtte ikke-IPSC aktiviteter.

TA opfordrer til at man ser lidt fremad. Der er for Vest at vi hovedsageligt arbejder i JM.

TA lover at penge der sættes i pulje i Vest ikke overføres til Øst.

Peter Hansen (PH). Foreslår at forhøjelsen gemmes til vi ser de fordele vi kan få ud af forhøjelsen.

TA siger at de bliver stående i Vest, og vil gerne forhøjelsen igennem nu så vi ikke skal vente to år med at kunne implementere. Vi skulle gerne have tingene på plads allerede nu, så vi kan starte næste år.

PH: Hvordan er fordelingen af licensskytter øst/vest? . LT gætter på 75/25%.

TA ønsker alt vedr. kontingenter under en afstemning.

Afstemning: 17 for, 8 stemmer ikke, 7 imod. Kontingentforhøjelsen vedtaget.


Valg til bestyrelsesposter:

Formand (TA) og Henrik Falster Nielsen (HFN) på valg.

TA enstemmigt valgt til formand,
HFN enstemmigt valgt som medlem.

Kristian Eriksen (KE) ønsker at udtræde

Næstformand – for et år. Jack Rømer (JR) opstiller. CES oplæser meddelelse fra JR, der ikke kunne være til stede. JR enstemmigt valgt til næstformand.

Kasserer – LT enstemmigt genvalgt.

Suppleant for et år Mats Bäckström (MB). Enstemmigt genvalgt

Revisor: Ingvar Vejlund (IV) genopstiller. Valgt.

Revisorsuppleant: Rikke Hallengren (RH) genopstiller. Valgt.


Valg til udvalgsposter:

Ordensudvalget:

CES som formand John Westgard (JW) som medlem

Udtagelsesudvalg:

HFN formand, BSM Vest, Jørgen Koch (JK) Øst.

Teknisk udvalg:

Formand Knud Erik Poulsen (KEP), Peter Munk Andersen (PMA), NROI - SHN

Ungdomsudvalg – som sidste år.

PR og IT udvalg.

Formand JR, Gudmund Olsson (GO), Kim Nielsen (KN), JK

IPSC udvalg:

Formand TA, Riffel KN, Shotgun PJ, Pistol: David Philp (DP)

Dynamisk udvalg:

Formand: KEP, Steel: Finn Johansen (FJ), Bowling: TA, Bianchi Cup: Ubesat, PPC: HFN

Statisk udvalg:

Formand: Peter Larsen (PL), Kombipistol og national: TA, Tjenestepistol: HFN, Metal og lang dist: PL, Luft x 2 SHN, Kombiriffel: TA

Disciplin og programudviklingsudvalg:

Formand: KEP, medlem: SHN


Eventuelt:

PB ønsker at Rooster Mountain (RM) kaldes Chicken Hill for ikke at udvande RM begrebet i de år hvor der ikke samtidig er NM. TA er ikke meget for at invitere til noget som man indrømmer ikke er helt så godt. Lover at tage sagen op når der er opnået kaliberdispensation til stævnet.

Lars Hageman (LH) ønsker orientering om forholdet til JM. TA informerede. SHN orienterede om dette i forhold til Kalvebod.

TA beder om at vi informerer bestyrelsen i tilfælde af at vi har kontakter der kan bruges i det politiske arbejde.

TA foreslår at vi her trækker lod om tjenestevåben blandt tjenestepistol skytter. Udtrækkes af AW. Vinder Bjarne Skibild 1 stk. Glock 34 pistol, sponseret af Impact Marketing.

CES indsamlede til CES fonden.

Formanden takkede for god ro og orden

Årsmødet slut kl. 17:00

 

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates